• VERZENDING BINNEN 1-3 WERKDAGEN
  • LET OP: DOOR GROTE DRUKTE BIJ POSTNL KAN DE LEVERING VAN UW BESTELLING VERTRAGING OPLOPEN
HOME » CONTACT » ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: PuurMi Styling & Design
Handelend onder de naam:  Puurmi.nl

Vestigingsadres: Fazanterie 5
                            2672 DX  Naaldwijk

Telefoonnummer: +31642464859
Email: info@puurmi.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00.

KVK nummer: 73460249
BTW nummer: NL002024586B55

Algemeen
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van PuurMi Styling & Design zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. PuurMi Styling & Design behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot zeven(7) werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van PuurMi Styling & Design ontvangen waarin de verwachte levertijd wordt vermeld.
2.3. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien(14) dagen na ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met PuurMi Styling & Design te ontbinden. Hier geldt een uitzondering van de op maat gemaakte artikelen. Voor deze artikelen kan de overeenkomst niet worden ontbonden.
2.4. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk via e-mail aan PuurMi Styling & Design te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met PuurMi Styling & Design, terug te sturen naar een door PuurMi Styling & Design vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten en het risico voor het verzenden te dragen. 
2.5. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met PuurMi Styling & Design ingevolge artikel  2.3 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal PuurMi Styling & Design deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat PuurMi Styling & Design het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die PuurMi Styling & Design heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten. 
2.6 PuurMi Styling & Design behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel door de schuld van de klant is beschadigd. 
2.7. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van PuurMi Styling & Design schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal PuurMi Styling & Design de klant hiervan schriftelijk ( via e-mail) in kennis stellen. PuurMi Styling & Design heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade aan het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief BTW.
3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy
4.1. Indien u een bestelling plaatst bij PuurMi Styling & Design dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PuurMi Styling & Design. PuurMi Styling & Design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2. PuurMi Styling & Design respecteert de privacy van de gebruiker van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Overeenkomst
5.1. Een overeenkomst tussen PuurMi Styling & Design en een klant komt tot stand nadat een bestelling op opdracht door PuurMi Styling & Design op haalbaarheid is beoordeeld.
5.2. PuurMi Styling & Design behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren on de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
6.1. Alle afbeeldingen; foto's en specificaties; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren etc. op de website van PuurMi Styling & Design gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
7.1. PuurMi Styling & Design is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PuurMi Styling & Design, alsmede van hulppersonen, ziekte, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3. PuurMi Styling & Design behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PuurMi Styling & Design gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie
8.1 PuurMi Styling & Design is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en PuurMi Styling & Design, dan wel tussen PuurMi Styling & Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en PuurMi Styling & Design.

Klachten
9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door PuurMi Styling & Design serieus in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken bij PuurMi Styling & Design.
9.3. PuurMi Styling & Design zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. PuurMi Styling & Design zal de klant hierover schriftelijk via e-mail berichten.